Risico Inventarisatie en Evaluatie

Om risico's in kaart te brengen en in te perken is één van de wettelijke verplichtingen voor bedrijven een actuele RI&E met bijbehorend PvA. De betekenis van RI&E is Risico Inventarisatie en Evaluatie en de betekenis van PvA is Plan van Aanpak. In de RIE staan alle risico's en in het Plan van Aanpak de bijbehorende maatregelen om de risico's in te perken.

 

Betekenis Risico Inventarisatie

RI&E betekent Risico Inventarisatie en Evaluatie. De Risico Inventarisatie is een lijst met alle gevaren die binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Per gevaar moet aangeven worden wat het gevolg en blootstelling is als het optreedt, en de kans dat het optreedt. Deze drie aspecten vormen samen het risico. Risico wordt gedefinieerd door de kans op, blootstelling aan en gevolg van een gevaar te kwantificeren en de uitkomsten daarvan met elkaar te vermenigvuldigen. BTCONSUL hanteert hiervoor de Fine en Kinney methode. Het kwalificeren van risico's kan ook, maar geeft problemen met het rangschikken van risico's en is heel gevoelsmatig.

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak (PvA) wordt aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden volgens de arbeidshygiënische strategie. In het PvA geeft u ook een aan voor wanneer deze maatregelen afgehandeld worden. Tevens dient er een prioriteit aangegeven te worden welke verbeterpunten aangepakt worden op de korte, middellange en lange termijn en bij voorkeur inclusief de verantwoordelijke(n) en uitvoerende(n).

Werkwijze voor Risico Inventarisatie en Evaluatie

De werkwijze van BTCONSUL is als volgt:

  1. Scope bepalen voor de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie.
  2. Overleg over de planning, wensen en hoe om te gaan met de verkregen informatie;
  3. Informatie verzamelen via vragenlijsten en interviews onder de medewerkers;
  4. Observatierondes* en inspectie van arbeidsmiddelen, werkplekken, gebouwen en buitenterrein;
  5. Bespreken van de concept rapportage en PvA met de mogelijke beheersmaatregelen;
  6. Definitief maken en opleveren van een overzichtelijke rapportage, inclusief RI&E checklist;
  7. Eventuele presentatie van de bevindingen en maatregelen aan management of leidinggevenden;
  8. Projectevaluatie van de risico inventarisatie en evaluatie.

*Indien er tijdens een observatieronde ernstige onveilige situaties of handelingen worden aangetroffen of geconstateerd, dan wordt dit direct gemeld.

Inzicht in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie

BTCONSUL levert een goed inzicht in de gevaren en de aanwezige risico’s binnen uw bedrijfsvoering en vergroot het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. De opgeleverde Risico inventarisatie en evaluaties voldoen aan de toetsingseisen van de kerndeskundige(n) en worden zo pragmatisch mogelijk opgesteld. Het is aan de klant of hij deze toetsing laat verzorgen of dat BTCONSUL hierin een voorstel doet. Hierbij vragen wij altijd 2 of 3 offertes aan en laten de keuze aan de klant. Wij zijn hierbij onafhankelijk van de kerndeskundige.

Wij verzorgen verschillende risico-inventarisaties en evaluaties, waaronder de algemene ARBO RI&E maar ook de aanvullende zoals milieu -, machine RI&E, gevaarlijke stoffen, geluidsinventarisaties etc. Een goede kennis van arbeidsomstandigheden en instrumenten zijn belangrijk voor een goede RI&E en RI&E Checklist. De inventarisaties en mogelijke oplossingen worden door ervaren medewerkers (gecertificeerde veiligheidskundigen) uitgevoerd.

Lees meer over Machine RIE of Milieu RIE.

De basis van een goed ARBO-beleid is een gedegen Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak

Voor het niet hebben van een  (actuele) Arbo-, milieu of machine RIE kan een boete door de inspectiedienst SZW (voormalig Arbeidsinspectie) worden uitgeschreven. Deze kan oplopen tot 900 euro per ontbrekende risico inventarisatie, zie ook de zelfinspectie website ISZW. Lees hier of u verplicht bent om een RIE te hebben.

Download gratis onze checklist Risico Inventarisatie


Om een bedrijf te runnen, moet u zich houden aan veel spelregels van klanten, leveranciers, maar ook van wet- en regelgeving. De Arbowet is een grote leverancier van spelregels. Een daarvan is dat een bedrijf een actuele Risico Inventarisatie moet hebben. Met deze checklist kunt u beginnen aan uw RI&E.