Bedrijfshulpverlening (BHV)

Wat is BHV en wat zegt de Arbowet over BHV?

Bedrijfshulpverlening is erop gericht om de directe nadelige gevolgen van ongevallen of brand zoveel mogelijk te voorkomen. Als werkgever moet u één of meer werknemers aanwijzen die in geval van calamiteiten in actie komen. De aangewezen personen worden bedrijfshulpverleners (BHV-ers) genoemd. Zij zijn opgeleid in:

 • Levensreddende handelingen;
 • Het bestrijden van brand;
 • Het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Ontruimen;
 • Intern alarmeren;
 • Extern alarmeren (inschakelen van politie, brandweer, ambulance) behoorde voorheen ook tot het takenpakket en de opleiding van BHV-ers. Deze taak is in de nieuwe Arbowet expliciet bij u als werkgever neergelegd. U mag deze taak overigens wel delegeren. Dat kan bij een BHV-er, maar mag ook bij een andere functionaris.

In welke mate is BHV verplicht?

BHV is dus verplicht, maar in het Arbobesluit staat niet langer vermeld hoeveel BHV-ers er aanwezig dienen te zijn. Het is namelijk juist zaak om het aantal BHV-ers af te stemmen op de inrichting en op de processen van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan werken in één werkplaats of meerdere locaties. BHV is dus verplicht, maar het is niet aan de hand van het aantal werknemers te zeggen wat u perse moet doen.

Wat vraagt het Arbobesluit van u als werkgever?

Als organisaties dient u over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting te beschikken. Onder uitrusting wordt ook verstaan dat de BHV-ers bereikbaar zijn en binnen enkele minuten kunnen optreden bij calamiteiten. Overigens kunnen organisaties die bij elkaar in één pand gevestigd zijn de BHV gezamenlijk organiseren. De afspraken moeten dan schriftelijk worden vastgelegd. In het noodplan/ ontruimingsplan moet aangegeven zijn wie de BHV-ers zijn en hoe de betrokken instanties bij calamiteiten gewaarschuwd moeten worden. BHV kan dus een heel dynamisch en flexibel geheel zijn.

Wat moet een BHV'er doen?

Omdat de bedrijfshulpverleners al op de werkplek aanwezig zijn, kunnen ze snel reageren. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn (bijvoorbeeld bij een grote brand) moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals brandweer en ambulance. In de tussentijd moeten de bedrijfshulpverleners zelf doen wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen.

Aan welke prestaties en eisen dient de BHV binnen uw bedrijf te voldoen?

De bedrijfshulpverlening moet binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of brand snel en effectief kunnen optreden, tot het moment waarop de professionele hulpverlening zoals brandweer en ambulancediensten de taken van de bedrijfshulpverlening kan overnemen.
Er moeten altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig en beschikbaar zijn.

Als de veiligheid en de gezondheid in gevaar komt van werknemers van een ander bedrijf in de nabije omgeving, dan moeten de werkgevers er voor zorgen dat de bedrijfshulpverleners elkaar over en weer bijstand verlenen.

BHV en uw RI&E

De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft een goed overzicht van de risico’s in uw organisatie en de maatregelen en voorzieningen die van belang zijn. In de RI&E en in aanvullende documenten moeten in het kader van de bedrijfshulpverlening het volgende worden vastgelegd:

 • Een beschrijving van de risico’s;
 • Wie de bedrijfshulpverleners zijn;
 • De taakverdeling van de bedrijfshulpverleners;
 • Welke officiële hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij dreigende calamiteiten;
 • Een intern alarmeringsschema;
 • Een extern alarmeringsschema.

Het aanwijzen van uw BHV’er(s)

Voordat één of meer bedrijfshulpverleners worden aangewezen vindt overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) plaats. De OR of PVT heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijfshulpverlening hoort hier ook bij.

Criteria aan uw bedrijfshulpverleners

Volgens de Arbowet wijst de werkgever aan wie in aanmerking komt voor de functie van bedrijfshulpverlener. Maar meestal zijn er genoeg vrijwilligers te vinden. Bij de keuze kan rekening worden gehouden met de volgende criteria:

 • Aanwezigheid: het belangrijkste criterium. Een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk (binnen 3 à 4 minuten) ter plaatse kunnen zijn. Iemand die veel op pad is, kan dus beter geen bedrijfshulpverlener worden.
 • Functie: het kan handig zijn om medewerkers die al een taak hebben bij een ongeval – de telefoniste die de brandweer of ambulance moet bellen, de portier die de slagboom moet openen – bij de bedrijfshulpverlening te betrekken.
 • Persoonlijkheid: persoonlijkheidskenmerken zoals doortastendheid, improvisatietalent en stressbestendigheid zijn van groot belang. Het is de menselijke factor die mede bepaalt of de bedrijfshulpverlening aan het doel voldoet.

Uw bedrijfshulpverleners opleiden

De opleiding van de bedrijfshulpverleners moet voldoende zijn om hun taken op het gebied van bedrijfshulpverlening adequaat te kunnen uitvoeren. Wat ‘voldoende’ is hangt sterk af van de bedrijfssituatie. Als Adviesbureau kunnen wij van BTCONSUL dat goed inschatten. Daarnaast geven wij diverse opleidingen op het gebied van BHV bij bedrijven op locatie.