Geluidsmeting

In uw werkomgeving worden medewerkers blootgesteld aan verschillende risico’s en/of gevaren. Een daarvan is geluidsoverlast. Geluidsrisico's zijn op vele manieren op te lossen, een daarvan is natuurlijk gehoorbescherming.

Bij diverse werkzaamheden in de verschillende bedrijfstakken (bouw, industrie, energie, land- & bosbouw, enzovoort) is een werkomgeving met veel geluid. Zelfs geluid wat niet schadelijk is voor het gehoor, kan hinder geven. Een aanhoudende dreun, pieptoon of rammel kan gaan irriteren en een lawaaierige omgeving kan leiden tot verminderde concentratie, prikkelbaarheid, stress en andere lichamelijke klachten.

"Geluidsoverlast of hoge geluidsniveaus lijden niet direct tot klachten. Dit gaat veelal geleidelijk en is afhankelijk van diverse factoren. Gehoorschade is een onherstelbare gezondheidstoestand die zowel in de arbeid- als in de privésituatie ongewenst en onaanvaardbaar is."

Vanaf 80 dBA

Veelal worden op basis van initiële metingen conclusies getrokken. De uitgangssituatie is dat vanaf 80 dBA gehoorbescherming moet worden aangeboden en soms verplicht wordt gesteld. Op zich prima als voorlopige maatregel, maar regelmatig zijn door praktische oplossingen betere maatregelen te treffen. Want de hele dag dragen van gehoorbescherming is ook geen pretje. Bij kortstondige werkzaamheden worden de PBM’s vergeten of vindt men het een gedoe, terwijl het wel noodzakelijk of verplicht is. Ook zien we regelmatig dat degene die de werkzaamheden verricht wel gehoorbescherming gebruikt, maar zijn collega in de directe omgeving niet.

"Vanaf 85 dBA dient men verdere maatregelen te nemen."

Een praktische vuistregel om te bepalen of er geen hoge geluidsniveaus zijn, is “als men bij een afstand van 1 meter een normaal gesprek kan voeren zonder het stemvolume te verhogen”.

Gehoorschade is een onherstelbare gezondheidstoestand die zowel op het werk als in de privésituatie ongewenst en onaanvaardbaar is.

Geluidsmetingen

Om meer inzicht te krijgen in de mate van dit gevaar en de gevolgen hiervan, dient men bij vermoeden van klachten over hoge geluidsniveaus een verdiepend onderzoek te verrichten naar de risicogebieden en verbeterpunten. Vervolgens wordt bekeken hoe dit praktisch ondervangen of opgelost kan worden. Deze vervolgacties staan vermeld in het PvA (Plan van Aanpak).

Het meten van geluid is vastgesteld in de Nederlandse norm: NEN 9612 (het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats). De NEN 9612 gaat over het globale onderzoek ter bepaling van arbeidsplaatsen waar potentieel schadelijk geluid voorkomt.

Hierin zijn blootstellingstijden en berekeningen van de geluid-dagdosis opgenomen. De geluid inventarisaties van BTCONSUL worden conform deze NEN-norm uitgevoerd. In de norm en in de rapportages worden de akoestische grootheden gebruikt:

  • LEX,T De totale geluid-dagdosis van een werknemer, in dB(A). Deze geeft het daadwerkelijke risico op gehoorschade weer en is bepalend voor de frequentie van gehooronderzoek (audiometrie).
  • Laeq,w Het equivalente geluidsniveau van een werkzaamheid, in dB(A). Deze is voor de werkgever bepalend ten aanzien van de te nemen wettelijk verplichte maatregelen. > 80 dB(A) gehoorbescherming beschikbaar stellen, > 85 dB(A) bronmaatregelen nemen, gehoorbeschermingsplicht en zonering.

Voor het vaststellen van de dagdosis (LEX,T) van de werknemers worden geluidsmetingen uitgevoerd. De metingen werden op oor-hoogte uitgevoerd bij de werkposities van de werknemers. Gedurende de dag is op verschillende tijden de dosis over tijdsintervallen van 30 seconden gemeten. Aan de hand van de meetresultaten en de analyse van de werkzaamheden, wordt de geluidsbelasting bepaald.

BTCONSUL beschikt over de volgende apparatuur voor het uitvoeren van het onderzoek dan wel voor verhuur:

  • Geluidsmeter BG-5, initiële meting. Geeft een indicatieve waarde, hiermee kunnen gedurende de geluidsmetingen pieken en dalen worden gemeten die in een grafiek verschijnen.
  • DC112d / DC112 (cesva), voor de individuele meting per medewerker. Deze apparatuur kent vele mogelijkheden, kan per medewerker gedurende de werktijd meten, waarbij de medewerker geen hinder ondervindt. Echter het apparaat kan ook ruimtelijk metingen verrichten.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op indien u interesse heeft in een meting of het huren van apparatuur. Indien u dat wenst kunt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor een volledige geluidsmeting en onze adviezen die daaruit voortvloeien.