Gevaarlijke stoffen

 

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt voor u als bedrijf risico’s met zich mee. Kenmerkend voor de risico’s van gevaarlijke stoffen is dat de gevolgen vaak wel ernstig zijn maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar. Blootstelling aan asbest kan bijvoorbeeld jaren later kanker veroorzaken. Zowel als werkgevers en werknemer moet u goed op de hoogte zijn van de gevaren van de stoffen waarmee u werkt. Het gebruik van en contact met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

Regels over het werken met gevaarlijke stoffen staan onder andere in de Arbowet, ARBO besluit en diverse aanvullende wet- & regelgeving en convenanten. Hieronder vindt u informatie over gevaarlijke stoffen waarmee u wellicht in uw bedrijfsvoering mee te maken. Als specialisten op het gebied van veiligheid staat BTCONSUL u graag tot dienst om uw RI&E verder vorm te geven en risico's in het dagelijkse werken te vermijden en te beperken.

Er is een registratieplicht bij het werken met CMR stoffen waaraan de medewerkers worden blootgesteld. Dit moet tevens een onderdeel zijn van uw RI&E. In ieder geval moet worden vastgelegd:
 • De naam van de stof
 • De gevaren van de stof
 • De mate van blootstelling
 • De duur van de blootstelling
 • Lijst gevaarlijke stoffen (link) 

In een groot aantal bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen (link) . Als deze stoffen vrij komen kan er grote schade ontstaan zoals brand, explosie of het vrijkomen van een gifwolk. Als bedrijf moet u een aanvullende RI&E hebben en voldoen aan de wetgeving Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999.

Vooral bij gebruik of handling/overslag van CMR stoffen (Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen) dienen vele voorzorgsmaatregelen te worden getroffen.

Carcinogene stoffen, zoals asbest , benzeen, houtstof en kwarts kunnen kanker veroorzaken.
Mutagene stoffen veranderen (langzaam) het DNA waardoor ze kankerverwekkend kunnen zijn of een miskraam kunnen veroorzaken.
Reprotoxische stoffen zijn stoffen die kunnen lijden tot vermindering van de vruchtbaarheid of afwijkingen bij een ongeboren kind.

"In meer dan 200 branches wordt gewerkt met stoffen die giftig zijn voor de voortplanting."

Explosieve stoffen die tot ontploffing kunnen komen zoals bijvoorbeeld picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat. Ook stoffen in graansilo’s of dampen van oplosmiddelen kunnen leiden tot explosies.

Biociden en bestrijdingsmiddelen (link) ook wel pesticiden of gewasbestrijdingsmiddelen genoemd) zijn giftig. Biociden zijn de niet-landbouwbestrijdingsmiddelen zoals houtverduurzamingsmiddelen , ontsmettingsmiddelen, desinfectantia, insecticiden , aangroeiwerende middelen voor schepen en conserveringsmiddelen.

Biologische agentia is de verzamelnaam voor micro-organisame als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen en kunnen infecties veroorzaken die besmettelijk zijn.

Bekende infectieziekten en risicovolle beroepen zijn:
 • Ziekte van Lyme door tekenbeet (boswachter)
 • Q-koorts (geiten- en schapenhouders, dierenartsen, slachthuispersoneel
 • Vogelgriep door H5N1-virus
 • Veteranenziekte door legionella
 • Mexicaanse Griep door H1N1 virus
 • TBC (werknemers in de gezondheidszorg, bedrijfsartsen, werknemers die contact hebben met immigranten uit landen met TBC)
 • Hepatitis A en B, de werkgever is verplicht werknemers die in contact kunnen komen met bloed een vaccinatie tegen bacteriën en virussen aan te bieden. Dit volgens de ARBO wetgeving.
 • Vluchtige organische stoffen kunnen schade aanrichten aan het zenuwstelsel en leiden tot OPS (Organisch Psycho Syndroom). Dit zijn oplosmiddelen die gebruikt worden in onder meer verf, beits, lijm en ontvettingsmiddel.

Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes fijne stof waarvan de schade nog onbekend is.