Risico inventarisatie en evaluatie


Werken brengt risico’s met zich mee. Eén van de wettelijke verplichtingen voor bedrijven is een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) met bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). In de RIE staan alle risico’s en in het Plan van Aanpak de bijbehorende maatregelen om de risico’s in te perken. Elk bedrijf moet onderzoeken of de werkzaamheden en werkomstandigheden gevaar en/of schade aan de gezondheid kunnen op leveren. De gevaren en risico’s dienen te worden gewogen. Hierbij hanteert BTCONSUL veelal de Fine & Kinney methode.

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak (PvA) wordt aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden, volgens de arbeidshygiënische strategie. Het PvA geeft aan voor wanneer deze maatregelen afgehandeld dienen te worden. Tevens dient er een prioriteit aangegeven te worden welke verbeterpunten aangepakt worden op de korte, middellange en lange termijn en bij voorkeur inclusief de verantwoordelijke(n) en uitvoerende(n).

Stof op de bouwplaats. Stofzuiger niet aangesloten op cirkelzaag
Stof op de bouwplaats.
Stofzuiger niet aangesloten
op cirkelzaag

Werkwijze voor Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De werkwijze van BTCONSUL is als volgt:

  • Scope bepalen voor de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie.
  • Overleg over de planning, wensen en hoe om te gaan met de verkregen informatie;
  • Informatie verzamelen via vragenlijsten en interviews onder de medewerkers;
  • Observatierondes* en inspectie van arbeidsmiddelen, werkplekken, gebouwen en buitenterrein;
  • Bespreken van de concept rapportage en PvA met de mogelijke beheersmaatregelen;
  • Definitief maken en opleveren van een overzichtelijke rapportage, inclusief RI&E checklist;
  • Eventuele presentatie van de bevindingen en maatregelen aan management of leidinggevenden;
  • Projectevaluatie van de  risico inventarisatie en evaluatie.

*Indien er tijdens een observatieronde ernstige onveilige situaties of handelingen worden aangetroffen of geconstateerd, dan wordt dit direct gemeld.

Roest en water in een schakelkast

Roest en water in een schakelkast

Inzicht in uw Risico inventarisatie en evaluatie

BTCONSUL levert goed een inzicht in de gevaren en de aanwezige risico’s binnen uw bedrijfsvoering en vergroot het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. De opgeleverde Risico inventarisatie en evaluaties voldoen aan de toetsingseisen van de kerndeskundige(n) en worden zo pragmatisch mogelijk opgesteld. Het is aan de klant of hij deze toetsing laat verzorgen of dat BTCONSUL hierin een voorstel doet. Hierbij vragen wij altijd 2 of 3 offertes aan en laten deze keuze aan de klant. Wij zijn hierbij onafhankelijk van de kerndeskundige.

Wij verzorgen verschillende risico-inventarisaties en evaluatie, waaronder de algemene ARBO RI&E maar ook de aanvullende zoals milieu -, machine RI&E, gevaarlijke stoffen, geluidsinventarisaties enzovoorts. Een goede kennis van arbeidsomstandigheden en instrument zijn belangrijk voor een goede RI&E en RI&E Checklist. De inventarisaties en mogelijke oplossingen worden door ervaren medewerkers (gecertificeerde veiligheidskundigen) uitgevoerd.

De basis van een goed ARBO-beleid is een gedegen risico-inventarisatie (RI&E en RI&E Plan van Aanpak).

Voor het niet hebben van een  (actuele) Arbo-, milieu of machine RIE kan een boete door de inspectiedienst SZW (voormalig Arbeidsinspectie) worden uitgeschreven. Deze kan oplopen tot 900 euro per ontbrekende risico inventarisatie, zie ook de zelfinspectie website ISZW.
Contact aanvraag Offerte aanvraag