Inzage in RI&E? Een recht of alleen ter kennisgeving?


Werknemers recht op inzage RI&E?
De werknemers maakten zich zorgen over hun veiligheid en wilde de RI&E inzien. De werkgever wist nu niet of de werknemers daar recht op zouden hebben.
Sinds april 2012, hebben zij niet alleen het recht om kennis te nemen van de inhoud van de RI&E maar tevens het recht om de RI&E in te zien (artikel 5 zesde lid van de Arbowet).
Juist door de werknemers erbij te betrekken bij de arbeidsomstandigheden wordt het niet alleen een monoloog.
– Maak de RI&E een vast agendapunt in het werkoverleg.
– Geef duidelijke voorbeelden vanuit de praktijk.
– Laat de werknemers zelf ideeën aandragen, Vaak leidt dat tot minder weerstand om de oplossingen te gebruiken.
– Schenk aandacht aan uitzendkrachten, ook al zijn die niet in dienst, u bent wel verantwoordelijk voor hun arbeidsomstandigheden.
– Werknemers in de buitendienst of vanuit thuis, ook voor die groep bent u verantwoordelijk.
Bron: HR Rendement, januari 2012