‘Chemie’ uit oppervlaktewater


Omdat er veel bloembollenbedrijven hun erf  gebruiken om bollen te ontsmetten of op te slaan is de kans is aanwezig dat er via de afvoerputten op het erf schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Hoewel het aantal schadelijke stoffen in het oppervlaktewater de afgelopen jaren flink is afgenomen, blijft het ieder jaar een aandachtspunt, want de waterkwaliteit kan nog meer verbeterd worden. Daarom gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de milieupolitie langs bij 225 bloembollenteeltbedrijven.

De bedrijven worden de komende weken gecontroleerd op activiteiten of plekken op het erf waarbij een lozing via afvoerputten in het oppervlaktewater terecht kan komen. Zo wordt er gekeken naar de opslag van kuubskisten, bollenporrie, compost en afval. De handhavers bekijken ook de plekken op het erf waar de spuitmachine, diesel-tankplaats en bollenontsmetting en –spoel-plaats zich bevinden. En tot slot wordt er gecontroleerd of de telers in hun koelcellen niet het schadelijke ‘Actellic’ (condenswater) naar het oppervlaktewater lozen. Tijdens de gezamenlijke controle kan de milieupolitie strafrechtelijk optreden als zij overtredingen constateren.

In Noord-Holland ruim 875 bloembollentelers actief
het werkgebied van het Hoogheemraadschaptelt ruim 875 bloembollentelers. Een groot deel van de bedrijven moet zich houden aan de algemene regels van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). De rest ligt binnen het bollenconcentratiegebied, zij moeten zich houden aan de regels in hun watervergunning. Het doel van deze regels is om te komen tot schoner oppervlaktewater. Omdat de telers de afgelopen jaren het aantal lozingen met schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater hebben weten te beperken, is het niet nodig om alle bedrijven ieder jaar te controleren. Daarom wordt de controle dit jaar beperkt tot 225 bedrijven verspreid in Noord-Holland.

Bron: Agriboard.nl, 13 september 2012