6 highlights gezond en veilig werken 2013 / 2014


Sociale partners zijn verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken over veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat benadrukt het kabinet in de op Prinsjesdag bekendgemaakte plannen voor 2014. De belangrijke items zijn het komende jaar:

1. Aanpak psychosociale arbeidsbelasting                                                                         Eind 2013 is een plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting klaar.  Doelstelling is het bewustmaken van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en het stimuleren van werkgevers en werknemers tot het nemen van maatregelen. In 2014 starten de activiteiten van het plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting. Voor dit onderwerp is in 2014 een bedrag van 0,3 miljoen euro beschikbaar.

2. Zelfregulering                                                                                                                     Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het actieplan Gezond Bedrijf. Doel :het bevorderen van de gezondheid van werknemers, zodat ze vitaal en productief kunnen blijven tot hun pensioen. Het actieplan :het ondersteunen van vooral mkb-bedrijven, met het accent op het beperken van psychische en fysieke (over)belasting, het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.

3. Bestrijden van schijnconstructies                                                                   Schijnconstructies zorgen in toenemende mate voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting en is daarom ongewenst. In het sociaal akkoord zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld om dit intensiever aan te pakken met een actieplan.

4. Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg                                                                     In 2014 brengt de SER advies uit over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg in reactie op de adviesaanvraag van juli 2013. Het achterliggend doel van de adviesaanvraag is om een aantal eerder geconstateerde knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat hier om de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en de samenwerking met de reguliere zorg (zoals huisartsen) en het gebrek aan kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg. Naar aanleiding van het advies volgt in 2014 een

5. Voorlichting                                                                                                                         In het kader van onderzoek en voorlichting gaat circa 3,5 miljoen euro subsidie naar het RIVM en is 0,75 miljoen euro beschikbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Een bedrag van 0,7 miljoen euro is bestemd voor het Arboportaal.

6. Cijfers en handhaving                                                                                                     Het percentage arbeidsongevallen onder werknemers dat verzuim tot gevolg heeft is met 0,2 gedaald van 3,2 procent in 2010 tot 3,0 in 2012. Ten opzichte van 2011 doet zich een lichte stijging voor. Het percentage ziekteverzuim is licht gedaald van 4,2 in 2011 naar 4,0 in 2012. Het aantal ongevallen met gevaarlijke stoffen schommelt de laatste jaren tussen de 1 en 3.

Het toezicht van de Inspectie SZW op gezond en veilig werken is risicogericht. Er wordt vooral geinspecteerd in branches en bedrijven waar de arbeidsuitval hoger en naleving van wet- en regelgeving slechter is.

De Inspectie SZW pakt in het domein arbeidsmarkt illegale arbeid, onderbetaling, pseudo-zzp’ers en misbruik van de notificatieregeling aan om zo verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Voor het bestrijden van schijnconstructies is in 2014 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent concreet dat er in 2014 vijftien extra inspecteurs worden ingezet. Verder werkt de Inspectie aan verbetering van de handhaving door middel van informatie-uitwisseling en samenwerking.

Daartentegen neemt het geraamde aantal inspecties en onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden de komende tijd verder af: van 18.218 in 2013 tot 17.500 in 2014. Dat geldt ook voor het geraamde aantal inspecties en onderzoeken binnen bedrijven die vallen onder het besluit risico’s en zware ongevallen: 448 in 2013 respectievelijk 445 in 2014.

jaarplan-2014-van-de-inspectie-szw

Bron: Rijksoverheid,arbo-online, 17 september 2013